SAMGA Grondwet

1.1       Die naam van die Vereniging is “DIE SUID-AFRIKAANSE MANGOKWEKERS-VERENIGING” (SAMKV).

 Die hoofkantoor van die Vereniging sal geleë wees te Tzaneen of te sodanige ander plek of plekke as wat die Raad van Direkteure mag besluit.

3.1       Die Vereniging sal ’n regspersoon wees en wat ’n bestaan voer onafhanklik van sy lede, met ewigdurende suksessie, en met die bevoegdheid om roerende en onroerende eiendom te besit en te hou, en al sy bates sal geregistreer wees of gehou word in die naam van die Vereniging; die individuele lede van die Vereniging sal nie daarvoor aanspreeklik wees om die skulde, verpligtinge of laste van die Vereniging na te kom nie wat in die naam van die Vereniging aangegaan sal word en die aanspreeklikheid van die lede sal beperk wees tot die bedrae deur hulle verskuldig uit hoofde van hul subskripsies of met betrekking tot ander gelde deur hulle betaalbaar ingevolge hierdie Grondwet.

Die doelstellings en doelwitte van die Vereniging is soos volg:

4.1       Om inligting rakende die produksie en bemarking van mango’s te versamel, te vergelyk en te versprei;

4.2       Om die koördinasie van uitvoer en plaaslike bemarking van mango’s aan te moedig en om behulpsaam te wees in die verspreiding van inligting na uitvoerders;

4.3       Om voorsiening te maak vir die noodsaaklike kwaliteitsvereistes en die toepassing daarvan in samewerking met die relevante staatsliggame;

4.4       Om aanbevelings te maak rakende die hantering en verspreiding van mango’s;

4.5       Om navorsing rakende die produksie en bemarking van mango’s uit te voer, te laat uitvoer en om sodanige navorsing aangaande die produksie en bemarking van mango’s te koördineer;

4.6       Om die aanvraag na mango’s plaaslik en in die buiteland te verhoog deur advertering, promosies en deur sodanige ander middele as wat die Vereniging mag goeddink;

4.7       Om fondse in te samel by wyse van intreegeld, jaarlikse ledegeld en donasies sowel as heffings op lede se vrugte ingevolge die Grondwet en Regulasies. Sodanige inkomste sal aangewend word om administratiewe uitgawes te dek en om die doelwitte van die Vereniging te bevorder;

4.8       Om op te tree as die amptelike spreekbuis van die mangokwekersindustrie tydens alle onderhandelings met staatsliggame en georganiseerde landbou. Om na goeddunke van die Raad van Direkteure geld aan sy werknemers of derdes te leen, met of sonder die stel van sekuriteit, en om geld te leen in die belang van en tot die voordeel van die lede en om vir die doeleindes daarvan die bates van die Vereniging as sekuriteit  te stel;

4.9       Om enige van of al die Vereniging se eiendom of bates of ondernemings te verseker teen die risiko van verlies deur brand, inbraak, onluste of ander verlies en om enige werknemer of bediende van die Vereniging te verseker ingevolge enige getrouheidsversekeringspolis  of teen risiko van lewensverlies of ongeskiktheid of besering wat voortspruit uit of mag plaasvind in die verloop van sodanige diens;

4.10     Om die gelde van die Vereniging te belê en van tyd tot tyd te herbelê en of sodanige beleggings te wysig of te varieer: om inkomsterente of huurgeld te ontvang en in te vorder: om onroerende eiendom te koop, verkoop, huur en verhuur: om onroerende eiendom te onderhou, herstel en verbeter: om verbande te rojeer, sedeer en oor te dra en om regsverrigtinge in te stel en te verdedig in enige hof met regsbevoegdheid;

4.11     Om werknemers van die Vereniging in diens te neem en te ontslaan en om die diensvoorwaardes en vergoedingskoerse van sodanige werknemers vas te stel;

4.12     Om tjeks, promesses, wissels, ladingsbriewe, skuldbriewe en ander verhandelbare of oordraagbare instrumente te trek, maak, aanvaar, endosseer, verdiskonteer, uit te voer en uit te reik;

4.13     Om alle ander dinge te doen wat insidenteel of bevorderlik geag mag word vir die bereiking van die bogenoemde doelwitte van enigeen daarvan.

5.1       Die inkomste, eiendom en gelde van die Vereniging voortspruitend uit watter bron ook al, sal toegepas word alleenlik vir die bevordering van die Vereniging se doelwitte soos hierin uiteengesit en geen gedeelte daarvan sal direk of indirek by wyse van ʼn dividend, bonus of andersins direk of indirek betaal of oorgedra word aan die persone wat op daardie tydstip lede van die Vereniging is of was, of aan enige ander persone wat deur hulle eis nie, op voorwaarde egter dat niks hierin vervat die betaling in goeder trou sal verhinder van eie uitgawes van enige beamptes, bediendes of lede van die Vereniging of die betaling in goeder trou van vergoeding aan enige persoon wie ook al in ruil vir enige dienste werklik aan die Vereniging gelewer nie.

6.1       Lidmaatskap van die Vereniging sal beperk wees tot:

6.1.1    Kwekerslede:

Kwekerslede sal al die persone wees wat mango’s in die Republiek van Suid-Afrika kweek.

6.1.2    Geassosieerde lede:

Geassosieerde lede sal alle persone wees wat betrokke is by die verpakking, verspreiding, prosessering en of bemarking van mango’s en wat nie self kwekers is nie.

6.1.3    Spesiale Lede:

Spesiale lede sal enige persoon wees wat na goeddunke van die Raad van Direkteure lidmaatskap verdien uit hoofde van spesiale kwalifikasies of ondervinding, wat vir die mangobedryf van waarde is. Spesiale lede mag uitgenooi word om by die Vereniging aan te sluit en hulle aanstelling sal wees vir sodanige tydperke as wat die Raad mag bepaal.

6.1.4    Lewenslange Erelede:

Lewenslange erelede sal lede wees wat in erkenning van spesiale of buitengewone dienste gelewer aan die mangobedryf, aangestel word as lewenslange erelede.

6.1.5    Internasionale lede:

Internasionale lede sal individue of ondernemings wees wat buite Suid-Afrika geleë is.

 

6.2       Lede van die Vereniging mag individue, maatskappy, koöperatiewe asook koöperatiewe liggame of instellings insluit.

7.1       Aansoek om lidmaatskap sal skriftelik op die voorgeskrewe vorm, vergesel van die toetreegeld en ledegeld waarvoor in die Regulasies voorsiening gemaak word, aan die Raad van Direkteure gerig word, wat na eie goeddunke daarop geregtig sal wees om enige sodanige aansoek te aanvaar of af te keur.

7.2       ʼn Register van lede sal gehou word deur die Besturende Direkteur van die Vereniging of  ʼn entiteit deur die Raad van Direkteure aangestel.

8.1       Elke kwekerslid wat sy heffings en verskuldigde gelde betaal het, sal by enige algemene vergadering geregtig wees op een stem.

8.2       ‘n Kwekerslid wie se heffings en verskuldigde gelde steeds uitstaande is, sal geen stemreg hê nie.

8.3       Geen ander lid of verteenwoordiger sal stemreg hê nie.

8.4       ‘n Kwekerslid wie se heffings en verskuldigde gelde ten volle betaal is, mag enige gemagtigde persoon aanstel om by ʼn algemene vergadering van die Vereniging namens hom te praat en te stem, op voorwaarde dat:

8.4.1    Sodanige lid nie daarop geregtig sal wees om meer as een gevolmagtigde aan te stel nie,

8.4.2    Dieselfde persoon nie as gevolmagtigde sal optree vir meer as drie lede of verteenwoordigers nie.

Lidmaatskap van die Vereniging sal verstryk:

9.1       Op die datum wanneer ʼn lid nie meer kwalifiseer nie soos waarvoor voorsien in paragrawe 6.1 en 6.2 hierbo; of

9.2       Met die uitsetting en verwydering van ʼn lid uit die register van lede ingevolge daarvan.

10.1     Die toetreefooie en ledegeld betaalbaar deur lede sal dié wees soos van tyd tot tyd voorgeskryf ingevolge die Regulasies.

11.1     ʼn Lid sal daarop geregtig wees om te enige tyd te bedank op voorwaarde dat hy die Vereniging skriftelik in kennis sal stel van sy voorneme om dit te doen.

11.2     Die Raad van Direkteure sal daarop geregtig wees om enige lid te skors of uit te sit en uit die register van lede te verwyder, wat sonder goeie rede:

11.3     Enige van die bepalings van hierdie Grondwet en/of die Regulasies van die Vereniging verbreek; of

11.4     In gebreke bly om sy aanspreeklikheid met betrekking tot enige gelde deur hom aan die Vereniging verskuldig na te kom binne 30 (DERTIG) dae vanaf die maand-einde waarin sodanige gelde betaalbaar word.

11.5     Enige skorsing van lidmaatskap sal sodanige tydperk wees as wat die Raad mag bepaal, waartydens die betrokke party nie daarop geregtig sal wees om sy stemreg uit te oefen of vergaderings van die Vereniging by te woon nie.

11.6     Enige sodanige bedanking, skorsing of uitsetting sal nie daardeur sodanige wanbetalende lid vryspreek van sy aanspreeklikheid teenoor die Vereniging nie en sodanige bedanking en of wanbetalende lid sal daarbenewens ook nie geregtig wees op enige terugbetaling van sy toetree- of ledegeld, of enige gedeelte daarvan nie.

Die Raad van Direkteure sal bestaan uit ten minste 12 (TWAALF) direkteure, wat lede van die Vereniging is en sal bestaan uit die volgende:

12.1.    Voorsitter (1)

Die Voorsitter sal deur die Raad van Direkteure verkies word en sal deur die lede bekragtig word by ʼn AJV. Die Voorsitter sal die amp vir ʼn tydperk van twee jaar beklee.

12.2.    Ondervoorsitter (1)

Die Ondervoorsitter sal deur die Raad van Direkteure verkies word. Die Ondervoorsitter sal die amp vir ʼn tydperk van twee jaar beklee.

12.3     Oudvoorsitter (1)

Die Oudvoorsitter sal die uitgaande Voorsitter wees. Die Oudvoorsitter sal die amp vir ʼn tydperk van twee jaar beklee.

12.4     Streeksdirekteure (5 plus)

Die Streeksdirekteure sal die Voorsitter wees plus een ander verteenwoordiger uit elke Streekskomitee wat die volgende vyf streke verteenwoordig:

  • Hoedspruit
  • Letaba
  • Mpumalanga
  • KZN
  • Soutpansberg

12.4.1  Lede van die Streekskomitee sal ’n voorsitter uit die Streekskomitee en een ander verteenwoordiger verkies om die streek op die Raad te verteenwoordig. Hulle sal die amp vir ʼn minimum van twee jaar beklee en daarna jaarliks maar nie vyf aaneenlopende jare oorskry nie. Die Oudvoorsitter van ʼn Streekskomitee mag tot Ondervoorsitter daarvan verkies word een jaar na voltooiing van sy termyn as Voorsitter.

12.5     Top drie heffingbetalende Direkteure (3)

Die top drie heffingbetalende kwekers sal geregtig wees op verteenwoordiging op die Raad.                                            .

12.6     Addisionele direkteure

Die Raad mag addisionele direkteure aanstel om op die Raad te dien.

12.7     Besturende Direkteur (1)

ʼn Besturende Direkteur wat deur die Raad van Direkteure aangestel sal word.

13.1     Die Uitvoerende Komitee van die Raad van Direkteure sal bestaan uit die Voorsitter, Ondervoorsitter, Oudvoorsitter en Besturende Direkteur.

13.2     Die Raad van Direkteure word die mag van koöptering toegeken indien hulle vir watter rede ook al dit nodig ag om ʼn lid van SAMKV van goeie naam uit te nooi om by die Raad van Direkteure aan te sluit.

13.3     Die aanstelling  moet ʼn eenparige besluit van die Raad van Direkteure wees.

13.4     Die aanstelling sal vir ʼn aanvanklike tydperk van twee jaar wees en sal daarna jaarliks hernu word. Sodanige hernuwing moet met die eenparige instemming van die oorblywende Raad van Direkteure wees.

14.1     Met uitsondering van die Besturende Direkteur wat ʼn betaalde werknemer van die Vereniging sal wees en wat die amp vir sodanige tydperk sal beklee as wat die Raad van Direkteure mag besluit, sal alle ander Direkteure die amp vir ʼn tydperk van twee jaar beklee.

15.1     Direkteure sal elk een stem by vergaderings van die Raad van Direkteure hê en sal geregtig wees om ’n alternatiewe Direkteur skriftelik te nomineer om by vergaderings van die Raad van Direkteure  teenwoordig te wees en namens hom te stem.

16.1     Die Raad sal een keer per jaar vergader en konfedereer en so dikwels en op sodanige tye as wat die Raad nodig mag ag vir die afhandeling van sake en mag verdaag of sy verrigtinge andersins op so ʼn wyse uitvoer as wat hy mag bepaal. Sake wat op enige vergaderings te berde gebring word, sal beslis word deur ʼn meerderheid van stemme en in die geval van ʼn gelykheid van stemme, sal die Voorsitter ʼn tweede of beslissende stem hê.

16.2     ʼn Twee-derde meerderheid van die Direkteure teenwoordig by enige vergadering sal vereis word met betrekking tot alle fiskale sake waaroor die Raad moet besluit. ʼn Lid van die Raad mag en die Sekretaris sal op die versoek van ʼn lid van die Raad, te enige tyd ʼn vergadering van die Raad uitroep.

16.3     Die Raad sal verseker dat behoorlike notule van alle vergadering gehou word en dat die notule van elke vergadering by die volgende vergadering van die Raad voorgelê sal word vir goedkeuring en daarna deur die Voorsitter onderteken word.

16.4     Die Raad sal daarbenewens verseker dat akkurate rekords gehou word van alle finansiële en kontraktuele transaksies.

16.5     ʼn Voorsitter en Ondervoorsitter van die Raad van Direkteure sal deur die Raad  genomineer word en sal geregtig wees om enige Direkteur uit die Raad te sit wat sonder goeie rede vir twee agtereenvolgende vergaderings van die Raad afwesig is.

16.6     Die kworum vereis vir die afhandeling van sake van die Raad sal 4 (VIER) wees.

Die Raad van Direkteure sal oor die volgende magte beskik:

17.1     Die Vereniging se sake sal deur die Raad geadministreer word wat alle sodanige magte van die Vereniging mag uitoefen, behalwe dit wat in terme van die Grondwet eksklusief tot ‘n algemene vergadering voorbehou is, onderworpe aan die volgende:

17.1.1  Die Raad sal voldoen aan alle wettige instruksies wat van tyd tot tyd deur die Vereniging in algemene vergadering gegee word.

17.1.2  Alle besluite geneem deur die Raad voor die ontvangs van enige instruksies van die Vereniging in algemene vergadering, sal geldig wees.

17.2     Die Raad sal ʼn “Besturende Direkteur” aanstel vir sodanige tydperk as wat die Raad mag bepaal om die dag tot dag sake van die Vereniging te administreer en bestuur.

17.3     Die Raad mag enige van sy magte aan subkomitees delegeer, wat bestaan uit sodanige lede of lid of sodanige ander persone as wat hy geskik mag ag. Enige subkomitee sal in die uitvoer van die magte so gedelegeer, aanpas by enige instruksies wat deur die Raad aan dit gegee mag gewees het en sal, onderworpe aan sodanige instruksies, sy verrigtinge op so ʼn wyse uitvoer as wat hyself mag bepaal.

17.4     Die Raad sal oor die mag beskik om die Regulasies te formuleer ingevolge hierdie Grondwet met voorsiening vir die verkiesing en kwalifikasies van lede en Direkteure van die Vereniging, die tariewe van ledegeld en toetreefooie, die kwalifikasies vir lidmaatskap, die gebruik van die Vereniging se eiendom en fasiliteite, die vorming, beheer en bestuur van die besigheid en sake van die Vereniging in die algemeen en die aanbring van wysigings en toevoegings daartoe van tyd tot tyd.

17.5     Die Raad sal oor die mag beskik om ʼn lid se lidmaatskap op te skort of te beëindig op die gronde soos hierin en in die Reëls uiteengesit. Sodanige uiteengesette of opgeskorte lid sal die reg hê om appèl aan te teken by die algemene vergadering van lede in die area waar hy sy mangobesigheid bedryf.

18.1     Die Algemene Jaar- en Spesiale Algemene Vergaderings van die Vereniging sal belê word deur geskrewe kennisgewing aan elke lid, ten minste 14 (VEERTIEN) dae voor die datum van die vergadering, wat die datum, plek, tyd en agenda van die vergadering spesifiseer.

18.2     Die Algemene Jaarvergadering sal gehou word nie later nie as tien maande na die einde van die finansiële jaar, om die volgende sake te behandel:

18.2.1  Om die jaarverslag van die Voorsitter van die Raad te ontvang en oorweeg;

18.2.2  Om die jaarlikse finansiële staat te ontvang en goed te keur;

18.2.3  Om Direkteure te verkies soos voorsien in Klousule 12 hierbo of om kennis te neem van Streeksdirekteure wat voor die Algemene Jaarvergadering verkies is op aparte vergaderings wat in elke streek gehou is;

18.2.4  Om sake van algemene belang te oorweeg.

18.3     ʼn Spesiale Algemene Vergadering mag deur die Voorsitter en een lid van die Raad belê word of op versoek van drie lede wat sodanige versoek skriftelik aan die Besturende Direkteur sal rig en die Spesiale Algemene Vergadering sodanig belê sal slegs die spesifieke saak behandel waarvoor die vergadering belê of versoek is.

18.4     Geen sake sal by enige algemene vergadering behandel word tensy ʼn kworum van lede teenwoordig is wanneer die vergadering tot sake oorgaan nie, welke kworum, tensy anders bepaal deur die Vereniging, 5% van die totale aantal kwekerslede uitmaak wat op die lidmaatskapregister verskyn op die laaste dag van die maand wat die vergadering voorafgaan.

18.5     Sou daar nie ʼn kworum wees soos voorvermeld nie sal verdere kennisgewing van 14 (VEERTIEN) dae gegee word van ʼn algemene vergadering en indien binne ʼn halfuur van die tyd gestel vir sodanige vergadering ʼn kworum nie aanwesig is nie, sal die lede teenwoordig ʼn kworum vorm.

18.6     By enige algemene vergadering sal ʼn besluit wat tot stemming oorgaan deur ʼn opsteek van hande beslis word. ʼn Verklaring deur die Voorsitter van die vergadering dat ʼn besluit aanvaar of nie aanvaar word nie en ʼn inskrywing te dien effekte in die notuleboek van die Vereniging sal afdoende bewys wees van die feit, sonder bewys van die werklike getal of proporsie van die stemme aangeteken ten gunste of teen sodanige besluit.

18.7     In die geval van ʼn gelyke stemming hetsy deur die opsteek van hande of ʼn stembus, sal die Voorsitter van die vergadering waarop die stemming plaasgevind het geregtig wees op ʼn tweede of beslissende stem.

19.1     Geen verandering sal aan die Grondwet gemaak word nie behalwe by ʼn Algemene Vergadering, waarvan ten minste 28 (AGT-EN-TWINTIG) dae skriftelike kennisgewing wat die voorgenome wysiging aan die Grondwet spesifiseer aan alle lede gestuur is en tensy die wysiging goedgekeur word deur ʼn meerderheid van twee-derdes van diegene teenwoordig en wat op die vergadering stem.

20.1     Die Vereniging sal deeglik boekhouding doen, wat tydens besigheidsure beskikbaar sal wees vir inspeksie by die hoofkwartiere van die Vereniging, aan enige lid wat daarop geregtig sal wees om afskrifte daarvan of uittreksels daaruit te maak. Die finansiële jaar van die Vereniging sal op die eerste dag van Oktober elke jaar begin.

21.1     Die Vereniging sal ontbind word indien ten minste twee-derdes van diegene wat daarop geregtig is om by ʼn Algemene Jaarvergadering te stem ten gunste van sodanige ontbinding stem. Geen mosie vir ontbinding van die Vereniging sal oorweeg word nie tensy alle lede daarvan verwittig word ten minste drie maande voor die oorweging van die mosie.

21.2     Indien daar ten tye van die likwidasie of ontbinding van die Vereniging enige eiendom hoegenaamd oorbly, na die vereffening van alle skulde en laste van die Vereniging, sal dit nie aan die lede van die Vereniging betaal word of onder hulle verdeel word nie, maar sal aan ʼn ander instelling of instellings wat doelwitte soortgelyk aan dié van die Vereniging huldig, gegee of oorgedra word soos deur lede van die Vereniging ten tye van of voor die ontbinding bepaal te word.

22.1     Die Suid-Afrikaanse Mangokwekersvereniging (hierna in die subklousules van hierdie klousule na verwys as SAMKV) moet beskik oor ʼn komitee, bestuursraad of soortgelyke beheerliggaam wat bestaan uit ten minste drie (3) persone, wat nie aan mekaar verbonde is nie, om die vertrouensverantwoordelikheid van  SAMKV te aanvaar.

22.2     Geen enkele persoon mag direk of indirek die besluitnemingsmagte met betrekking tot  SAMKV beheer nie.

22.3     SAMKV mag nie direk of indirek enige van sy fondse of bates aan enige persoon uitdeel nie behalwe in die proses daarvan om sy doelwitte te bevorder nie.

22.4     Dit word van SAMKV vereis om sy gehele fondse te gebruik vir die uitsluitlike of hoofdoelwit waarvoor dit in die lewe geroep is.

22.5     Geen lid mag direk of indirek enige persoonlike of privaat belang in SAMKV hê nie.

22.6     Substansieel moet die geheel van die aktiwiteite van SAMKV gerig word op die bevordering van sy uitsluitlike of hoofdoelwit en nie vir die spesifieke voordeel van enige individuele lid of minderheidsgroep nie.

22.7     SAMKV mag nie ʼn aandeel of belang besit in enige besigheid, professie of beroep wat deur sy lede bedryf word nie.

22.8     SAMKV mag nie enige vergoeding soos gedefinieer in die Vierde Skedule van die Wet op Inkomstebelasting aan enige werknemer, ampsbekleër of ander persoon betaal  wat buitensporig is nie in ag genome wat in die sektor as redelik beskou word en in verhouding tot die diens gelewer.

22.9     Substansieel moet die geheel van SAMKV se befondsing afkomstig wees uit sy jaarlikse of ander langtermynlede of uit enige toewysing deur die regering van die Republiek van Suid-Afrika in die nasionale, provinsiale of plaaslike sfeer.

22.10   SAMKV moet as deel van sy ontbinding sy bates oordra aan:

22.11   ʼn Ander entiteit goedgekeur deur die Kommissaris van die Suid-Afrikaanse Inkomstediens ingevolge Artikel 30(B) van die Wet op Inkomstebelasting;

22.12   ʼn Openbare Hulpvereniging goedgekeur ingevolge Artikel 30.

22.13   ʼn Instelling, raad of liggaam wat vrygestel is van belasting onder Artikel 10(1)(cA)(i); of

22.14   Die regering van die Republiek van Suid-Afrika in die nasionale, provinsiale of plaaslike sfeer.

22.15   Die persone beoog in Klousule 22.1 hierbo moet enige wysiging aan hierdie Grondwet by die Kommissaris van die Suid-Afrikaanse Inkomstediens inhandig binne dertig (30) dae van sodanige wysiging.

22.16   SAMKV sal voldoen aan enige verslaggewingsvereistes soos wat van tyd tot tyd deur die Kommissaris van die Suid-Afrikaanse Inkomstediens bepaal mag word.

22.17   SAMKV is nie en mag nie willens en wetens deelneem aan en sal homself nie willens en wetens toelaat om gebruik te word as deel van ʼn ontoelaatbare vermydingsreëling beoog in Deel 11A van Hoofstuk 111 van die Wet op Inkomstebelasting of ʼn transaksie, bedryf of skema beoog in Artikel 103(5) van die Wet nie.